Alte documente

a) Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna /contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris; 

b)  Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ; 

c) informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale; 

d) informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ; 

e) Minutele Sedintelor de Consiliu Local al Municipiului Onesti, în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la ședința publică; 

f) Procese-verbale ale Ședințelor Consiliului Local al Municipiului Onești; 

g) Publicații de căsătorie, inregistrate in Municipiul Onesti;

h) Registrul Spatiilor Verzi din Municipiul Onesti, judetul Bacau;

i) Principii și norme de conduită profesională aplicabile  funcționarilor publici și personalului contractual;

j) Consilier de etica - Monitorizare respectare norme de conduita aplicabile  în cadrul Primariei Municipiului Onesti;